horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白秋夜板桥浦泛月独酌怀谢脁

天上何所有,迢迢白玉绳。斜低建章阙,耿耿对金陵。
汉水旧如练,霜江夜清澄。长川泻落月,洲渚晓寒凝。
独酌板桥浦,古人谁可征。玄晖难再得,洒酒气填膺。

李白入彭蠡经松门观石镜,缅怀谢康乐题诗书游览之志

感谢您访问本站。