horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白宿巫山下

昨夜巫山下,猿声梦里长。桃花飞绿水,三月下瞿塘。
雨色风吹去,南行拂楚王。高丘怀宋玉,访古一沾裳。

李白金陵白杨十字巷

感谢您访问本站。