horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白姑孰十咏·桓公井

桓公名已古,废井曾未竭。石甃冷苍苔,寒泉湛孤月。
秋来桐暂落,春至桃还发。路远人罕窥,谁能见清彻。

李白姑孰十咏·慈姥竹

感谢您访问本站。