horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白姑孰十咏·慈姥竹

野竹攒石生,含烟映江岛。翠色落波深,虚声带寒早。
龙吟曾未听,凤曲吹应好。不学蒲柳凋,贞心尝自保。

李白姑孰十咏·望夫山

感谢您访问本站。