horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白巫山枕障

巫山枕障画高丘,白帝城边树色秋。
朝云夜入无行处,巴水横天更不流。

李白南奔书怀

感谢您访问本站。