horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【观猎】李白 

太守耀清威,乘闲弄晚晖。江沙横猎骑,山火绕行围。
箭逐云鸿落,鹰随月兔飞。不知白日暮,欢赏夜方归。

李白观胡人吹笛

感谢您访问本站。