horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【怨情】李白 

新人如花虽可宠,故人似玉由来重。花性飘扬不自持, 
玉心皎洁终不移。故人昔新今尚故,还见新人有故时。 
请看陈后黄金屋,寂寂珠帘生网丝。

李白湖边采莲妇

感谢您访问本站。