horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【送内寻庐山女道士李腾空二首】李白 

君寻腾空子,应到碧山家。水舂云母碓,风扫石楠花。 
若爱幽居好,相邀弄紫霞。

多君相门女,学道爱神仙。素手掬青霭,罗衣曳紫烟。 
一往屏风叠,乘鸾著玉鞭。

李白赠内

感谢您访问本站。