horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【浣纱石上女】李白 

玉面耶溪女,青娥红粉妆。一双金齿屐,两足白如霜。

李白示金陵子

感谢您访问本站。