horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【示金陵子(一作金陵子词)】李白 

金陵城东谁家子,窃听琴声碧窗里。落花一片天上来, 
随人直渡西江水。楚歌吴语娇不成,似能未能最有情。 
谢公正要东山妓,携手林泉处处行。

李白出妓金陵子呈卢六四首

感谢您访问本站。