horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【金陵新亭】李白 

金陵风景好,豪士集新亭。举目山河异,偏伤周顗情。
四坐楚囚悲,不忧社稷倾。王公何慷慨,千载仰雄名。

李白的诗-上清宝鼎诗

感谢您访问本站。