horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【春感诗】李白 

茫茫南与北,道直事难谐。榆荚钱生树,杨花玉糁街。
尘萦游子面,蝶弄美人钗。却忆青山上,云门掩竹斋。

李白的诗-白微时募县小吏入令卧内尝驱牛经堂下令妻怒…以诗谢云

感谢您访问本站。