horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【白微时募县小吏入令卧内尝驱牛经堂下令妻怒…以诗谢云】李白 

素面倚栏钩,娇声出外头。若非是织女,何得问牵牛。

李白的诗句

感谢您访问本站。