horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 四月初五 明天

李清照

点绛唇


寂寞深闺,柔肠一寸愁千缕。

惜春春去,几点催花雨。 


倚遍栏干, 只是无情绪!

人何处? 连天衰草, 望断归来路。

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏

李清照-点绛唇

感谢您访问本站。