horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白丁督护歌

云阳上征去,两岸饶商贾。吴牛喘月时,拖船一何苦。 
水浊不可饮,壶浆半成土。一唱督护歌,心摧泪如雨。 
万人凿盘石,无由达江浒。君看石芒砀,掩泪悲千古。

李白相逢行

感谢您访问本站。