horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白子夜吴歌·夏歌

镜湖三百里,菡萏发荷花。五月西施采,人看隘若耶。 
回舟不待月,归去越王家。

李白子夜吴歌·秋歌

感谢您访问本站。