horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白子夜吴歌·冬歌

明朝驿使发,一夜絮征袍。素手抽针冷,那堪把剪刀。 
裁缝寄远道,几日到临洮。

李白对酒行

感谢您访问本站。