horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白姑孰十咏·望夫山

颙望临碧空,怨情感离别。江草不知愁,岩花但争发。 
云山万重隔,音信千里绝。春去秋复来,相思几时歇。

李白姑孰十咏·牛渚矶

感谢您访问本站。