horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【代别情人】李白 

清水本不动,桃花发岸傍。桃花弄水色,波荡摇春光。 
我悦子容艳,子倾我文章。风吹绿琴去,曲度紫鸳鸯。 
昔作一水鱼,今成两枝鸟。哀哀长鸡鸣,夜夜达五晓。 
起折相思树,归赠知寸心。覆水不可收,行云难重寻。 
天涯有度鸟,莫绝瑶华音。

李白代秋情

感谢您访问本站。