horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【代寄情,楚词体】李白 

君不来兮,徒蓄怨积思而孤吟。云阳一去已远, 
隔巫山绿水之沉沉。留馀香兮染绣被,夜欲寝兮愁人心。 
朝驰余马于青楼,怳若空而夷犹。浮云深兮不得语, 
却惆怅而怀忧。使青鸟兮衔书,恨独宿兮伤离居。 
何无情而雨绝,梦虽往而交疏。横流涕而长嗟, 
折芳洲之瑶华。送飞鸟以极目,怨夕阳之西斜。 
愿为连根同死之秋草,不作飞空之落花。

李白学古思边

感谢您访问本站。