horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 二月初五 明天

李清照

渔家傲


雪里已知春信至, 寒梅点缀琼枝腻,

香脸半开娇旖旎,

当庭际, 玉人浴出新妆洗。


造化可能偏有意, 故教明月玲珑地。

共赏金尊沉绿蚁,

莫辞醉, 此花不与群花比。

唐诗300首 论语

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏

李清照-玉楼春

感谢您访问本站。