horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 二月廿五 明天

李清照

玉楼春

红梅 

红酥肯放琼苞碎, 探著南枝开遍末?

不知酝藉几多时, 但见包藏无限意。


道人憔悴春窗底, 闷损阑干愁不倚。

要来小看便来休, 未必明朝风不起。

唐诗300首 论语

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏

李清照-鹧鸪天

感谢您访问本站。