horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 九月十三 明天

李清照

鹧鸪天


寒日萧萧上锁窗, 梧桐应恨夜来霜。

酒阑更喜团茶苦, 梦断偏宜瑞脑香。


秋已尽, 日犹长, 仲宣怀远更凄凉。

不如随分尊前醉, 莫负东篱菊蕊黄。

唐诗300首 论语

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏

李清照-鹧鸪天

感谢您访问本站。