horizontal rule

欢迎访问本站。

论语原文子张篇第十九 论语英译2 Les Entretiens de Confucius 02 朱熹《论语集注》为政第二 论语

论语 为政篇第二 共二十四章

2.1 子曰:“为政以 德,譬如北辰, 居其所而 众星 共 之。” (2.1) 

2.2 子曰:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:’思无邪’。”(2.2) 

2.3 子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”(2.3) 

2.4 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(2.4) 

2.5 孟懿子问孝。子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰:‘无违’。”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”(2.5) 

2.6 孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。”(2.6) 

2.7 子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎。”(2.7) 

2.8 子夏问孝。子曰:“色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”(2.8) 

2.9 子曰:“吾与回言终日,不违,如愚。退儿省其私,亦足以发,回也不愚。”(2.9) 

2.10 子曰:“视其所以,观其所由,察其所安。人焉广叟SŌU哉?人焉广叟 SŌU 哉?”(2.10) 

2.11    子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(2.11)  

2.12 子曰:“君子不器。”(2.12) 


2.13 子贡问君子。子曰:“先行其言,而后从之。”(2.13) 

2.14 子曰:“君子周而不比,小人比而不周。”(2.14) 

2.15 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(2.15) 

2.16 子曰:“攻乎异端,斯害也己。”(2.16) 

2.17 子曰:“由!诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”(2.17)

 2.18 子张学干禄。子曰:“多闻阙疑,慎言其馀,则寡尤。多见阙殆,慎行其馀,则寡悔。言寡尤,行寡悔,禄在其中矣。”(2.18) 

2.19 哀公问曰:“何为则民服?”孔子对曰:“举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服。”(2.19) 

2.20 季康子问:“使民敬、忠以勤,如之何?”子曰:“临之以庄,则敬;孝慈,则忠;举善而教不能,则劝。”(2.20) 

2.21 或谓孔子曰:“子奚不为政?”子曰:“《书》云:‘孝乎惟孝,友于兄弟,施于有政。’是亦为政,奚其为为政?”(2.21) 

2.22 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无车儿NÍ,小车无车兀YUÈ,其何以行之哉?”(2.22) 

2.23 子张问:“十世可知也?”子曰:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也。其或继周者,虽百世,可知也。”(2.23) 

2.24 子曰:“非其鬼而祭之,谄也。见义不为,无勇也。”(2.24) 

孔子论语原文 论语原文学而篇第一 论语原文为政篇第二 论语原文八佾篇第三 论语原文里仁篇第四

论语原文公冶长篇第五 论语原文雍也篇第六  

论语原文述而篇第七 论语原文泰伯篇第八

论语原文子罕篇第九 论语原文乡党篇第十  

论语原文先进篇第十一 论语原文颜渊篇第十二

论语原文子路篇第十三 论语原文宪问篇第十四  

论语原文卫灵公篇第十五 论语原文季氏篇第十六

论语原文阳货篇第十七 论语原文微子篇第十八  

论语原文子张篇第十九 论语原文尧曰篇第二十

论语原文八佾篇第三 论语英译3 Les Entretiens de Confucius 03 朱熹《论语集注》八佾第三 为政-论语-拼音版

感谢您访问本站。