horizontal rule

欢迎访问本站。

论语原文里仁篇第四 论语英译5 Les Entretiens de Confucius 05 朱熹《论语集注》公冶长第五 论语

论语 公冶长篇第五 共二十八章 

(何晏集解把第十章“子曰,始吾于人也”以下又分一章,故题为二十九章;朱熹集注把第一、第二两章并为一章,故题为二十七章。) 

5.1 子谓公冶长,“可妻也。虽在缧丝曳XIÈ之中,非其罪也。”以其子妻之。(5.1) 

5.2 子谓南容,“邦有道,不废;邦无道,免于刑戮。”以其兄之子妻之。(5.2) 

5.3 子谓子贱,“君子哉若人!鲁无君子者,斯焉取斯?”(5.3) 

5.4 子贡问曰:“赐也何如?”子曰:“女,器也。”曰:“何器也?”曰:“瑚琏也。”(5.4) 

5.5 或曰:“雍也仁而不佞。”子曰:“焉用佞?御人以口给,屡憎于人。不知其仁,焉用佞?”(5.5) 

5.6 子使漆彤开仕。对曰:“吾斯之未能信。”子说。(5.6) 

5.7 子曰:“道不行,乘桴浮于海。从我者,其由与?”子路闻之喜。子曰:“由也好勇过我,无所取材。”(5.7) 

5.8 孟武伯问子路仁乎?子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。” “求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也。” “赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也,不知其仁也。”(5.8) 

5.9 子谓子贡曰:“女与回也,孰愈?”对曰:“赐也,何敢望回?回也,闻一以知十;赐也,闻一以知二。”子曰:“弗如也;吾与女弗如也。”(5.9) 

5.10 宰予昼寝。子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可木亏WŪ也。于予与何诛?”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。于予与改是。”(5.10)


5.11 子曰:“吾未见刚者。”或对曰:“申枨。”子曰:“枨也欲,焉得刚?”(5.11) 

5.12 子贡曰:“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。”子曰:“赐也,非尔所及也。”(5.12) 

5.13 子贡曰:“夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。”(5.13) 

5.14 子路有闻,未之能行,唯恐有闻。(5.14) 

5.15 子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”(5.15) 

5.16 子谓子产,“有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。”(5.16) 

5.17 子曰:“晏平仲善与人交,久而敬之。”(5.17) 

5.18 子曰:“藏文仲居蔡,山节藻木兑ZHUŌ,何如其知也?”(5.18) 

5.19 子张问曰:“令尹子文三仕为令尹,无喜色;三已之,无愠色。旧令尹之政,必以告新令尹。何如?”子曰:“忠矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知;—焉得仁!” “崔子杀齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至于他邦,则曰,‘犹吾大崔子也。’违之;之一邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”子曰:“未知;—焉得仁?”(5.19) 

5.20 季文子三思而后行。子闻之,曰:“再,斯可矣。”(5.20) 

5.21 子曰:“宁武子,邦有道,则知;邦无道,则愚。其知可及也;其愚不可及也。”(5.21) 

5.22 子在陈曰:“归与!归与!吾党之小子狂简,斐然成章,不知所以裁之。”(5.22) 

5.23 子曰:“伯夷、叔齐不念旧恶,怨是用希。”(5.23) 

5.24 子曰:“孰谓微生高直?或乞醯焉,乞诸邻而与之。”(5.24) 

5.25 子曰:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”(5.25) 

5.26 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马、衣轻裘,与朋友共,蔽之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”(5.26) 

5.27 子曰:“已矣乎!吾未见能见其过,而自讼者也。”(5.27) 

5.28 子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”(5.28)  

孔子论语原文 论语原文学而篇第一 论语原文为政篇第二 论语原文八佾篇第三 论语原文里仁篇第四

论语原文公冶长篇第五 论语原文雍也篇第六  

论语原文述而篇第七 论语原文泰伯篇第八

论语原文子罕篇第九 论语原文乡党篇第十  

论语原文先进篇第十一 论语原文颜渊篇第十二

论语原文子路篇第十三 论语原文宪问篇第十四  

论语原文卫灵公篇第十五 论语原文季氏篇第十六

论语原文阳货篇第十七 论语原文微子篇第十八  

论语原文子张篇第十九 论语原文尧曰篇第二十

论语原文雍也篇第六 论语英译6 Les Entretiens de Confucius 06 朱熹《论语集注》雍也第六 公冶长-论语-拼音版

感谢您访问本站。