horizontal rule

欢迎访问本站。

论语原文公冶长篇第五 论语英译6 Les Entretiens de Confucius 06 朱熹《论语集注》雍也第六 论语

论语 雍也篇第六 共三十章 

(朱熹集注把第一、第二和第四、第五各并为一章,故作二十八章。)

 6.1 子曰:“雍也可使南面。” (6.1) 

6.2 仲弓问子桑伯子。子曰:“可也简。”仲弓曰:“居敬而行简,以临其民,不亦可乎?居简而行简,无乃大简乎?”子曰:“雍之言然。”(6.2) 

6.3 哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣,今也则亡,未闻好学者也。”(6.3) 

6.4 子华使于齐,冉子为其母请粟。子曰:“与之釜。”请益。曰:“与之庾。”冉子与之粟五秉。子曰:“赤之适齐也,乘肥马,衣轻裘。吾闻之也:君子周急不继富。”(6.4) 

6.5 原思为之宰,与之粟九百,辞。子曰:“毋!以与尔邻里乡党乎!”(6.5) 

6.6 子谓仲弓,曰:“犁牛之子马辛XĪN且角,虽欲勿用,山川其舍诸?”(6.6) 

6.7 子曰:“回也,其心三月不违仁,其余则日月至焉而已矣。”(6.7) 

6.8 季康子问:“仲由可使从政也与?”子曰:“由也果,于从政乎何有?” 曰:“赐也可使政也与?”曰:“赐也达,于从政乎何有?” 曰:“求也可使从政也与?”曰:“求也艺,于从政乎何有?”(6.8) 

6.9 季氏使闵子骞为费宰。闵子骞曰:“善为我辞焉!如有复我者,则吾必在汶上矣。”(6.9) 

6.10 伯牛有疾,子问之,自牖执其手,曰:“亡之,命矣夫!斯人也有斯疾也!斯人也有斯疾也!”(6.10)  


6.11 子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(6.11) 

6.12 冉求曰:“非不说子之道,力不足也。”子曰:“力不足者,中道而废。今女画。”(6.12) 

6.13 子谓子夏曰:“女为君子儒!无为小人儒!”(6.13) 

6.14 子游为武城宰。子曰:“女得人焉尔乎?”曰:“有澹台灭明者,行不由径,非公事,未尝至于偃之室也。”(6.14) 

6.15 子曰:“孟之反不伐,奔而殿,将入门,策其马,曰:‘非敢后也,马不进也。’”(6.15) 

6.16 子曰:“不有祝鱼它TUÓ之佞,而有宋朝之美,难乎免于今之世矣。”(6.16) 

6.17 子曰:“谁能出不由户?何莫由斯道也?”(6.17) 

6.18 子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(6.18) 

6.19 子曰:“人之生也直,罔之生也幸而免。”(6.19) 

6.20 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(6.20)

6.21 子曰:“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。”(6.21) 

6.22 樊迟问知。子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。” 问仁。曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”(6.22) 

6.23 子曰:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”(6.23) 

6.24 子曰:“齐一变,至于鲁;鲁一变,至于道。”(6.24) 

6.25 子曰:“觚不觚,觚哉!觚哉!”(6.25) 

6.26 宰我问曰:“仁者,虽告之曰,‘井有仁焉。’其从之也?”子曰:“何为其然也?君子可逝也,不可陷也;可欺也,不可罔也。”(6.26) 

6.27 子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!”(6.27) 

6.28 子见南子,子路不说。夫子矢之曰:“予所否者,天厌之!天厌之!”(6.28) 

6.29 子曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”(6.29) 

6.30 子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(6.30)

孔子论语原文 论语原文学而篇第一 论语原文为政篇第二 论语原文八佾篇第三 论语原文里仁篇第四

论语原文公冶长篇第五 论语原文雍也篇第六  

论语原文述而篇第七 论语原文泰伯篇第八

论语原文子罕篇第九 论语原文乡党篇第十  

论语原文先进篇第十一 论语原文颜渊篇第十二

论语原文子路篇第十三 论语原文宪问篇第十四  

论语原文卫灵公篇第十五 论语原文季氏篇第十六

论语原文阳货篇第十七 论语原文微子篇第十八  

论语原文子张篇第十九 论语原文尧曰篇第二十

论语原文述而篇第七 论语英译7 Les Entretiens de Confucius 07 朱熹《论语集注》述而第七 雍也-论语-拼音版

感谢您访问本站。