horizontal rule

欢迎访问本站。

论语原文尧曰篇第二十 论语英译3 Les Entretiens de Confucius 03 朱熹《论语集注》八佾第三 论语

论语 八佾篇第三 共二十六章

3.1 孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”(3.1) 

3.2 三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”(3.2) 

3.3 子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(3.3) 

3.4 林放问礼之本。子曰:“大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。”(3.4) 

3.5 子曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”(3.5) 

3.6 季氏旅于泰山。子谓冉有曰:“女弗能救与?”对曰:“不能。”子曰:“呜呼!曾谓泰山不如林放乎?”(3.6) 

3.7 子曰:“君子无所争。必也射乎!揖让而升,下而饮。其争也君子。”(3.7) 

3.8 子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。’何谓也?”子曰:“绘事后素。” 曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言《诗》 已矣。”(3.8) 

3.9 子曰:“夏礼,吾能言之,杞不足徵也;殷礼,吾能言之,宋不足徵也。文献不足故也。足,则吾能徵之矣。”(3.9) 

3.10 子曰:“礻帝DÌ自既灌而往者,吾不欲观之矣。”(3.10) 

3.11 或问礻帝DÌ 之说。子曰:“不知也;知其说者之于天下也,其如示诸斯乎!” 指其掌。(3.11) 

3.12 祭如在,祭神如神在。子曰:“吾不与祭,如不祭。”(3.12) 


3.13 王孙贾问曰:“与其媚于奥,宁媚于灶,何谓也?”子曰:“不然;获罪于天,无所祷也。”(3.13) 

3.14 子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”(3.14) 

3.15 子入太庙,每事问。或曰:“孰谓鄹人之子知礼乎?入太庙,每事问。”子闻之,曰:“是礼也。”(3.15) 

3.16 子曰:“射不主皮,为力不同科,古之道也。”(3.16) 

3.17 子贡欲去告朔之饩羊。子曰:“赐也!尔爱其羊,我爱其礼。”(3.17) 

3.18 子曰:“事君尽礼,人以为谄也。”(3.18) 

3.19 定公问:“君使臣,臣事君,如之何?”孔子对曰:“君使臣以礼,臣事君以忠。”(3.19) 

3.20 子曰:“《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。”(3.20) 

3.21 哀公问社于宰我。宰我对曰:“夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰,使民战栗。”子闻之,曰:“成事不说,遂事不谏,既往不咎。”(3.21) 

3.22 子曰:“管仲之器小哉。” 或曰:“管仲俭乎?”曰:“管氏有三归,官事不摄,焉得俭?” “然则管仲知礼乎?”曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门。邦君为两君之好,有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?”(3.22) 

3.23 子语鲁大师乐,曰:“乐其可知也:始作,翕如也;从之,纯如也,白白方反文JIÃO如也,绎如也,以成。”(3.23) 

3.24 仪封人请见,曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎。”(3.24) 

3.25 子谓《韶》,“尽美矣,又尽善也。”谓《武》,“尽美矣,未尽善也。”(3.25) 

3.26  子曰:“居上不宽,为礼不敬,临丧不哀,吾何以观之哉?”(3.26) 

孔子论语原文 论语原文学而篇第一 论语原文为政篇第二 论语原文八佾篇第三 论语原文里仁篇第四

论语原文公冶长篇第五 论语原文雍也篇第六  

论语原文述而篇第七 论语原文泰伯篇第八

论语原文子罕篇第九 论语原文乡党篇第十  

论语原文先进篇第十一 论语原文颜渊篇第十二

论语原文子路篇第十三 论语原文宪问篇第十四  

论语原文卫灵公篇第十五 论语原文季氏篇第十六

论语原文阳货篇第十七 论语原文微子篇第十八  

论语原文子张篇第十九 论语原文尧曰篇第二十

论语原文里仁篇第四 论语英译4 Les Entretiens de Confucius 04 朱熹《论语集注》里仁第四 八佾-论语-拼音版

感谢您访问本站。